Projekti eesmärgid:

1) Uurimusliku õppe rakendamine loodusteadustes
2) Õuesõppe rakendamine läbi praktilise tegevuse
3) Erinevate õppeainete (matemaatika, bioloogia, füüsika, inglise keele, geograafia, keemia jt) omavaheline integratsioon, tööjuhendite koostamine, katsetamine ja hiljem ka avaldamine
4) Uue õppekava rakendamine läbi praktilise tegevuse
5) Infotehnoloogiliste vahendite rakendamine õppetöös
6) Praktiliste (keskkonnaalaste, ainealaste jm) uurimistööde koostamine, andmete kogumine ja läbiviimine.

 7) Edendada õpilaste uurimuslikku tegevust 

8) Ümbtritseva keskkonna mõju hindamine õpilase tervisele koolis ( õhuniiskus, temperatuur) jne

9) Tervislike eluviiside propageerimne( südame töö uurimine jne- elektrikardiogramm)