Seos õppekavaga 

Teema: Keemilised reaktsioonid lahustes

Ioone sisaldavate lahuste teke polaarsete ja ioonsete ainete lahustumisel. Hüdraatumine, kristallhüdraadid.
Tugevad ja nõrgad happed ning alused, dissotsiatsioonimäär. Dissotsiatsioonivõrrandite koostamine.
Ioonidevahelised reaktsioonid lahustes, nende kulgemise tingimused. Keskkond hüdrolüüsuva
soola lahuses. Happed, alused ja soolad looduses ning igapäevaelus.
Lahuse molaarne kontsentratsioon, lahuste koostise arvutused.
Põhimõisted: elektrolüüt, mitteelektrolüüt, hüdraatumine, kristallhüdraat, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, dissotsiatsioonimäär, soola hüdrolüüs, molaarne kontsentratsioon.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise tingimuste uurimine.
2. Erinevate ainete (sh soolade) vesilahuste keskkonna (lahuste pH) uurimine.

Juhendid uurimusliku õpe tarvis.

Juhendid: 

Juhend õpetajale. Soovitusi 

Tahke aine lahustumise soojusefekt. Aine valiku muutus.

Tahke aine lahustumise soojusefekt. Massi muutus.

Tahke aine lahustumise soojusefekt Vee koguse muutus.

Külma- ja soojakoti rakendus igapäevaelus

 Ammooniumnitraadi lahustumisel vees soojus neeldub, st lahus jahtub. Seda põhimõtet ongi rakendatud meditsiinis ja mujal igapäevaelus kasutatavas külmakotis. Külmakotti kasutatakse väga sageli vigastuste ravimisel spordis, aga ka tavaelus põrutuste puhul, paistetuse alandamiseks ja põletiku vähendamiseks (Myer 2003). Soola lahustumise soojusefekti baasil töötavad külmakotid on ühekordselt kasutatavad. Sellised kotid koosnevad kahest osast:  suure välimise soolakoti sees on teine plastikkotike veega. Sisemise koti muljumisel või purustamisel sool lahustub vees. Enamasti säilitab külmakott oma temperatuuri 20 minuti jooksul. Külmakoti töötamise  põhimõtet illustreerib alljärgnev joonis.

Lõiming: 

1) Temperatuuri mõiste, mõõtmine, ühikud- füüsika, geograafia, keemia

2) soolade lahustumine - bioloogia 

3) Graafiku koostamine(juhul kui ei kasuta andmekogujat ja termoandurit) - matemaatika

4) Rühmatööde tulemuste esitlus - eesti keel, uurimistöö alused( esinemisoskus) 

Juhendid kasutamiseks, kui koolis pole andmekogujaid. Samas võib neid juhendeid kasutada ka töös andmekogujatega.

 Tunnikava ja hindamine 

Juhend " Külmakott".

Juhend" Soojakott"

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.