Õppematerjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.

Digiandmekoguja - on seade, millega ühendatavate sensorite abil saab läbi viia huvitavaid ja sisukaid eksperimente kõigis loodusainete tundides. Seadmetega on võimalik  andmeid koguda nii klassiruumis kui ka välitingimustes.

Andmekogujaga ühendatud anduritega saab samal ajal mõõta kuni nelja muutujat ning saadud tulemused esitatakse kohe ekraanil tabelite ja graafikutena. Andmed on võimalik USB kaabli abil tõmmata arvutisse ning jätkata seal vajalikke toiminguid. Labquest 2 on veel laialdasemad võimalused.

Vernier´i andmekogujal on ka Interneti võimalus. Õpilane saab saata töö õpetajele. 

Tänapäeval on koolis võimalik klassiruumides kasutada  arvutit ja projektorit, mis võimaldab ainetunde mitmel viisil näitlikustada.

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.